La “Societat Filharmònica Alteanense”, com a entitat organitzadora del Certamen Internacional de Música “Vila d’Altea” (CIMALTEA), ha acordat convocar la 49 edició, que tindrà lloc el dia 9 de desembre de 2023 al Palau Altea Centre d’Arts, dedicada al “CENTENARI DE LA DEFUNCIÓ DEL PINTOR JOAQUÍN SOROLLA (1863-1923), d’acord amb les següents

:: BASES

1a. El Certamen Internacional de Música “Vila d’Altea” tindrà lloc el dia 9 de desembre de 2023 en el Palau Altea Centre d’Arts. Podran participar en aquest Certamen societats musicals amb bandes simfòniques de música no professionals, les plantilles de la qual estaran compostes bàsicament per instruments de vent (fusta i metall) i percussió, amb l’aportació d’instruments de corda fregada que cada agrupació bandística estime oportú. El nombre màxim de places de les bandes participants en el Certamen serà de fins a 135 intèrprets.

2a. El termini d’inscripció començarà el dia 5 de maig de 2023 i finalitzarà el dia 31 de maig de 2023.

La resolució de les bandes seleccionades serà publicada en la pàgina web del Certamen (www.cimaltea.com) amb anterioritat al dia 112 de juny de 2023, sense perjudici del que es disposa en el paràgraf següent.

La Comissió Organitzadora es reserva la facultat de prorrogar el termini d’inscripció, prèvia comunicació a la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana (FSMCV).

3a. La sol·licitud s’haurà de formalitzar de manera telemàtica, a través de la web www.cimaltea.com. Finalitzat el tràmit telemàtic, rebrà per correu electrònic la seua sol·licitud, en arxiu adjunt PDF, el qual s’haurà d’enviar signat pel representant legal al correu electrònic: gestion@certamenaltea.com.

Adjunt a la sol·licitud s’aportarà:

 • Currículum de la banda i del director/a (amb un màxim de 1200 caràcters amb espais).
 • Justificant d’ingrés d’una fiança de 600 €, que es farà efectiva en el moment de la inscripció de la societat i que es retornarà en els dies successius a la resolució de la selecció, excepte per a les participants en el Certamen que es retornarà una vegada finalitzat el mateix. La fiança s’ingressarà en el següent compte corrent de CaixaBank: Cta. IBAN: ES46 2100 2611 3413 0028 5423, BIC: CAIXESBBXXX, indicant el nom de la societat musical i el text “Inscripció 49 CIMALTEA“.
 • A més es podran enviar opcionalment altres documents que es consideren d’interés (enregistraments recents de la banda, vídeos, etc.).

4a. D’entre totes les sol·licituds rebudes, la Comissió Organitzadora seleccionarà un màxim de tres societats musicals per a la seua participació en el Certamen.

Si alguna de les designades per a participar no ho fera, quedarà inhabilitada per a intervindre en el Certamen durant els cinc anys següents, perdrà la fiança depositada, a més indemnitzarà a la SFA, com a entitat organitzadora, per danys i perjudicis que s’estimen en la quantitat de 3.000 €, excepte concurrència de força major.

Les bandes de les societats musicals no designades quedaran com a reserva.

5a. Cadascuna de les bandes interpretarà les peces amb el següent ordre:

 1. Una composició curta de lliure elecció, no puntuable, que servirà de presentació en el Certamen.
 2. L’obra obligada del Certamen: “HOMENAJE A JOAQUÍN SOROLLA” de Bernardo Adam Ferrero (1942-2022).
 3. Una obra de lliure elecció

En el moment que l’indique l’Organització, el personal logístic acreditat de les societats musicals participants tindran un màxim de 20 minuts per al muntatge de l’escenari per a la seua actuació. Així mateix, la duració de cada banda sobre l’escenari no excedirà de 60 minuts; comptats des de l’inici de la composició curta de lliure elecció de presentació. El jurat penalitzarà amb 5 punts per cada minut o fracció que sobrepasse el temps límit establit.

La partitura de l’obra obligada es podrà consultar, durant el termini d’inscripció, telemàticament a través de www.cimaltea.com.

L’Organització queda exempta de qualsevol eventual reclamació extrajudicial o judicial per drets de propietat intel·lectual d’autores/és, artistes, intèrprets, executants i directors en ocasió de la interpretació de les obres lliures.

 

6a. La Comissió Organitzadora del Certamen determinarà l’ordre d’actuació de les bandes en atenció a qüestions tècniques i de desenvolupament de l’esdeveniment, sent comunicat a les societats musicals en l’acte on se sortejaran els components del jurat tal com indica la base 11a. La Comissió Organitzadora efectuarà el sorteig amb anterioritat al 10 de juliol de 2023, en el lloc a designar per l’organització i que serà notificat a totes les societats musicals seleccionades.

Després de l’acte del sorteig i en el mateix dia, la Comissió Organitzadora facilitarà a les persones representants de cadascuna de les bandes seleccionades un exemplar de l’obra obligada.

 

7a. Abans del dia 15 de setembre de 2023, les bandes seleccionades entregaran a la Comissió Organitzadora la següent documentació:

 • Inventari de dades sobre la participació (es facilitarà el dia del sorteig per l’Organització).
 • Llistat de músics participants en suport informàtic editable (format XLS, XLSX, DOC, DOCX, etc.) incloent les següents dades: a) nom i cognoms, b) DNI, c) instrument, d) indicació de si realitza algun solo en alguna obra i e) indicació si és persona aliena a la plantilla. Es podrà incloure opcionalment e-mail i/o telèfon de contacte. Es podrà modificar aquest llistat fins a 7 dies abans del Certamen.
 • A més del llistat anterior, s’haurà d’aportar certificació del llistat de músics tal com es descriu en la base 9.2.b, només si es compleix tal circumstància indicada en aquesta base. Es podrà reemplaçar o actualitzar aquesta certificació fins a 7 dies abans del Certamen.
 • Quatre exemplars de la partitura de l’obra lliure, conforme a Llei.
 • Un exemplar de la partitura o del guió de la composició curta de lliure elecció.
 • Vídeo de presentació de la banda en format AVI/MP4 o bé enllaç digital (YouTube, Drive, Dropbox, etc.). La duració màxima ha de ser de 3 minuts. Cas de superar-los, la Comissió Organitzadora es reserva el dret a retallar-lo.
 • Fotografia recent de la banda i del director/a en format JPG o enllaç digital.
 • Breu historial de la banda i currículum del director/a en suport informàtic editable (format DOC, DOCX, TXT, PDF, etc.) amb un MÀXIM de 1200 caràcters cadascun.

Iniciada la confecció dels programes no s’admetran més originals i, per tant, la seua no publicació queda sota la sola responsabilitat de la Societat que incomplisca aquest termini. La banda que desitge canviar alguna de les composicions de la seua lliure elecció podrà fer-ho només si ho autoritza la Comissió Organitzadora i sempre que s’haja notificat per escrit abans del dia 1 d’octubre de 2023.

8a. Les societats musicals participants podran incloure un màxim de huit intèrprets aliens a la plantilla. Cap intèrpret podrà participar en més d’una banda de les inscrites.

Excepcionalment i prèvia sol·licitud raonada per escrit, amb almenys 15 dies d’antelació a la celebració del Certamen, l’Organització permetrà el canvi de músics entre les dues obres puntuables, en raó a l’exigència de l’obra obligada. En cap cas els músics sobre l’escenari podran excedir del número màxim establit en la base 1a.

Els banderers de les societats musicals que acudisquen i no participen com a músics, no computaran a l’efecte de plantilla.

9a. El control dels músics actuants serà exercit per una comissió de vigilància, integrada per components de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana (FSMCV), segons Conveni signat a aquest efecte, sent aplicable el Reglament sobre certàmens d’aquesta federació.

El sistema de control de músics que actuen en aquest Certamen s’efectuarà conforme als següents criteris:

a) Quan només participen societats musicals federades en la FSMCV, s’aplicarà exclusivament el Reglament d’aquesta Federació, sense necessitat de presentar el llistat federatiu de músics.

b) Si participaren societats d’altres comunitats autònomes espanyoles o bandes estrangeres, el control de les/els integrants de totes les bandes es basarà en el certificat del llistat de músics que proporcionen les federacions a les quals pertanguen les bandes, o bé, en un certificat expedit pel Secretari de l’agrupació i amb el vistiplau del President.

c) En tots els supòsits previstos en els apartats a i b, queden exempts dels certificats els músics aliens a la plantilla als quals es refereix la base 8a.

d) En el control d’accés, la identificació personal dels músics es realitzarà per mitjà de l’exhibició del seu DNI o un altre document oficial, sempre originals, que acrediten la seua identitat amb fotografia.

La Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana emetrà un informe al Comité Organitzador referent a la situació de les bandes participants i a les incidències, si n’hi haguera.

10a. Cada banda participant en el Certamen serà responsable d’aportar tots els instruments necessaris per a la seua participació. Si fóra sol·licitat, l’Organització podrà posar a la disposició de les bandes participants els instruments de percussió propietat de la SFA i un piano de mitja cua.

11a. El Jurat del Certamen estarà compost per tres músics de reconegut prestigi, dos dels quals seran triats per sorteig d’entre els relacionats en la llista confeccionada per la Comissió Organitzadora. El tercer component del Jurat serà nomenat per la Comissió Organitzadora que designarà, així mateix, la Presidència del Jurat. La Comissió Organitzadora efectuarà el sorteig amb anterioritat al 10 de juliol de 2023.

12a. Cadascun dels tres integrants del Jurat qualificarà a les bandes amb una puntuació de 0 a 10, admetent-se fraccions de mig punt, per cadascun dels següents aspectes: afinació, sonoritat, interpretació i tècnica, tant en l’obra obligada com en la de lliure elecció. També es valorarà l’equilibri i proporcions de la plantilla orquestral, així com l’elecció de l’obra lliure. La puntuació final de cada banda serà la suma de totes les puntuacions parcials atorgades. Les puntuacions seran públiques i inapel·lables.

Realitzarà les funcions de secretaria del jurat un/a representant de la Societat Filharmònica Alteanense, assistit per personal administratiu, tots dos amb veu però sense vot. Es trobarà present, amb dret a veu però sense vot, un delegat de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana.

13a. Es concediran els següents premis:

Primer Premi, si la puntuació final està entre 250 i 300 punts

Segon Premi, si la puntuació final és igual o superior a 200 punts i inferior a 250 punts

Tercer Premi, si la puntuació final és igual o superior a 150 punts i inferior a 200 punts

Obtindrà Menció d’Honor la Societat la banda de la qual que aconseguisca major puntuació, sempre que aquesta siga igual o superior a 250 punts. La Menció d’Honor no podrà ser compartida. Les bandes participants rebran un diploma que acredite el premi obtingut.

La banda que obtinga major puntuació rebrà el “Trofeu Societat Filharmònica Alteanense” i el “Premi Vila d’Altea”, dotat amb 6.000,00 €. Aquest premi no podrà ser compartit ni declarat desert. En cas d’empat entre dues bandes, a major puntuació, les/els integrants del Jurat decidiran per majoria a quina d’elles se li atorga el premi i el trofeu. Cadascuna de les restants bandes percebrà, per la seua participació, 3.000,00 €. Les bandes participants amb una distància superior als 500 Km. per trajecte, rebran una ajuda addicional per a transport i allotjament.

S’atorgarà “Corbatí d’Or” a la banda que haja obtingut 1r Premi del Certamen en tres ocasions.

S’atorgarà “Batuta d’Or” al director/al fet que haja obtingut 1r Premi del Certamen en tres ocasions.

Es podrà atorgar premi especial del jurat al millor intèrpret solista de les bandes concursants. El premi consistirà en un diploma acreditatiu.

Així mateix, el jurat podrà atorgar mencions addicionals per a interpretacions d’interés particular o per a directors que han demostrat habilitats artístiques particulars.

14a. El fet de concórrer a aquest Certamen comporta la cessió a la Comissió Organitzadora dels drets d’imatge i so i la documentació aportada conforme a les bases, tot això amb total indemnitat per a la Comissió Organitzadora i en tot cas per a la Societat Filharmònica Alteanense.

15a. La participació en aquest Certamen suposa l’acceptació expressa d’aquestes bases, així com de les decisions adoptades per la Comissió Organitzadora en la seua execució, desenvolupament i interpretació, i de totes les qüestions no previstes en aquestes. L’organització es reserva el dret a modificar les bases o adoptar les decisions sobre aspectes no regulats en aquestes, per raons d’interés general que contribuïsquen a un major èxit del certamen.

16a. Les bandes, els membres de les quals alteren el normal desenvolupament del Certamen i no acaten les decisions del Comité Organitzador, una vegada provada la seua responsabilitat en els fets, podran ser sancionades per l’esmentat Comité Organitzador, amb la inhabilitació per a participar en el Certamen per un període de cinc a deu anys. En el desenvolupament de l’activitat organitzativa, el President designarà la persona que li substituïsca en cas d’absència o malaltia. El comité organitzador és el responsable de la interpretació de les normes previstes en la present convocatòria, així com de la resolució de qualsevol incidència que poguera presentar-se en el desenvolupament del certamen.

17a. Les dades registrades pels participants seran recollits i tractats conforme a la Llei 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades).

18a. Les societats o entitats a les quals pertanyen les bandes participants en el Certamen, amb renúncia expressa al seu propi fur, i per aplicació del que es disposa en l’article 55 de la Llei d’Enjudiciament Civil, se sotmeten al fur i competència territorial dels Jutjats i Tribunals de Benidorm i dels seus immediats jeràrquics superiors, amb vista a dilucidar qualsevol conflicte d’interessos sorgit en ocasió d’aquestes bases i de la convocatòria i celebració del 49 Certamen Internacional de Música “Vila d’Altea”.

Descarregar en PDF